Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Artikeln inleds med titel, författarnamn, en engelskspråkig titel, abstract och författarens adress.
  • Bidraget följer de stilistiska riktlinjerna som finns angivna i författarinstruktionerna.
  • Samtliga referenser som nämns i texten finns listade i litteraturlistan, och för websidor finns adress angiven.

Riktlinjer för författare

Allmänt

Läs igenom denna sida noggrant innan Du skriver den slutliga versionen av Ditt manus. Använd artiklarna som exempel på hur manuskriptet ska utformas. Artiklarna bör vara skrivna på svenska, men även danska och norska accepteras.

Artiklar av uppenbart internationellt intresse kan också vara på engelska, liksom artiklar skrivna av utländska författare. Till artiklar på engelska ska det finnas en svensk sammanfattning.

Använd gärna illustrationer och fotografier, företrädelsevis i färg. Artiklarna antages (ev. efter ändringar) eller avvisas sedan de granskats av redaktören och två redaktionellt utsedda fackgranskare. Artikeln inleds med titel, författarnamn, en engelskspråkig titel, abstract och författarens adress. Titeln bör vara kort och koncis men ändå beskriva artikeln så väl som möjligt. Abstract är på engelska och innehåller en sammanfattning av artikelns innehåll på maximalt 200 ord.

Texten

De enda formateringar som ska finnas är radbrytningar i slutet av stycken, kursiv samt fet text. Skriv vetenskapliga namn på släkten och arter med kursiv stil. Landskapsförkortningar (eller faunaprovins) skrivs med versal plus gemen bokstav, t.ex. Sk, Vr och Sö. Förteckningar över fynd av insekter bör vara konsekvent strukturerade efter mallen: ”Land: Faunaprovins, församling, fyndplats, ev. fyndomständigheter, datum (ev. insamlare), fyndplats för nästa fynd...” och så vidare. Provinser ordnas i geografisk ordning. Sortera församlingarna i bokstavsordning eller geografiskt. Församlingar kan ersättas med kommuner (men var konsekvent i hela artikeln). Koordinater bör infogas.

Tabeller

Placeras på separata sidor i slutet av manuskriptet. Tabelltexten och texten i tabellhuvudet ska ges i både en svensk och en engelsk version. Tabellerna numreras med arabiska siffror och det ska finnas hänvisningar till alla tabeller i texten enligt: ”Tabell 1”.

Figurer

Figurer (kartor, diagram, teckningar och foton) bör man eftersträva att använda. Dessa placeras också på separata sidor i slutet av manuskriptet, eller i en egen fil som en figurbilaga. I den inskickade manusversionen duger det med låg upplösning om det annars blir för skrymmande. Originalfiler kan skickas efter att manuskriptet har antagits. Figurtexten ges i en svensk och en engelsk version. Figurerna numreras med arabiska siffror och delfigurer markeras med bokstäver. Till alla figurer ska det finnas hänvisning i texten enligt: ”Fig. 1”.

Proportionerna på figurerna bör vara anpassade till sidornas utformning i ET: sidbredd 140 mm och sidhöjd 195 mm. Figurerna kan dock förminskas eller förstoras efter behov av redaktören. I slutversionen måste digitala bilder ha tillräckligt bra upplösning, helst 300 ppi för foton och 1000 ppi för bitmapfiler. Det betyder att ett foto som täcker två spalter bör vara minst 1660 pixlar bred (14 cm) och en bild som täcker en spalt bör vara minst 830 pixlar bred (7 cm). Filformaten kan vara JPEG med hög kvalité, TIFF, Photoshop PSD, EPS eller SVG.

Litteratur

Litteratur förtecknar den litteratur som refereras i artikeln, alfabetiskt ordnad efter författarnamn. Alla referenser ska finnas nämnda i texten. Nedanstående exempel visar hur referenserna anges (tidskriftsartikel, bok. resp. bokkapitel och internet).

Nilsson, L.A. & Cederberg, B. 2001. Nomada fucata, ett för Sverige nytt gökbi (Hymenoptera: Anthophoridae). – Entomologisk Tidskrift 123: 19–22.

Trägårdh, I. 1939. Sveriges skogsinsekter. 2:a uppl. – Hugo Geber, Stockholm.

Stephens, J.M. 1963. Immunity in insects. – In: Steinhaus. E.A. (ed.). Insect pathology. An advanced treatise. Vol. 1: 273–297. Academic Press, New York.

Artdatabanken. 2020. Artfakta, Praktgökbi. https://artfakta.se/artbestamning/taxon/nomada-fucata-103240 (hämtad 2020-01-19).

I texten hänvisas till litteraturförteckningen enligt:

Trägårdh (1939), eller om man vill hänvisa till vissa sidor: Trägårdh (1939: 285–287). Verk av två författare refereras enligt (Nilsson & Cederberg 2001) och verk av fler än två enligt (Franzén m.fl. 2002).

Inskickande av manuskript

Granska manuskriptet noggrant och se till att det följer de textmässiga riktlinjerna i detta nummer. Även om redaktören kommer att bearbeta din text ytterligare är det en fördel om texten är så genomarbetad som möjligt när den kommer in. Ju noggrannare skrivet manuset är, desto snabbare kommer det i tryck.

Manuskriptet skickas till redaktören genom denna hemsida (”Skicka in bidrag”) eller som bilagor med e-post (emma.wahlberg@arthropoda.se).

Korrektur

Författaren får läsa ett korrektur och erbjuds möjligheten att markera fel i texten och formgivningen. Alla fel ska markeras, men ändringar som väsentligt ändrar innebörden av manuskriptet kan inte göras.

Särtryck

Författaren erhåller en högupplöst PDF-fil för personligt bruk (eller utbyte med andra forskare, men inte för deponering på bibliotek/webbplats/ftp-sajt för allmänhetens tillgång).

Integritetspolicy

I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.


Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Entomologisk Tidskrifts verksamhet är Sveriges Entomologiska Förening personuppgiftsansvarig (www.sef.nu).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress och kontaktuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera prenumerationer, och ifall du har godkänt detta för att vi ska kunna kontakta dig för granskningar av manuskript.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Om du inte förnyar din prenumeration inom ett år gallras dina uppgifter från et-online.nu.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta prenumerationskontoret (pren@sef.nu).