Specialnummer

Med oregelbundna mellanrum publicerar ET:s redaktion specialnummer med innehåll runt ett visst ämne.

Dessa specialnummer har ofta ett stort vetenskapligt värde och trycks i större upplaga än normalt för ET för att kunna säljas som referenslitteratur.

Alla Sveriges löss i en volym

Huvudlusen är inte den enda lusarten i Sverige, utan det finns många fler med intressant biologi. Hela Sveriges fauna av djurlöss (Phtiraptera) finns sammanfattade i denna bok, som grundar sig på ett doktorsarbete inom Artprojektet som huvudförfattaren Daniel Gustafsson har drivit. Totalt finns 322 lusarter i landet. De lever på allt från sånglärkor och vattensorkar till nötboskap och människor. I boken finns bestämningsnycklar till alla arterna. Du hittar också checklistor på vilka värddjur de olika lössen lever på och vice versa – uppgifter om vilka arter av löss man kan hitta på olika värddjur. För den som ytterligare vill fördjupa sig i ämnet är de 473 referenser som listas på slutet en guldgruva. Artiklarna är på engelska.

”Lusnumret” kan beställas från prenumerationskontoret för 200 kr, inkl porto. För övriga Norden gäller 250 kr och utanför norden 290 kr inkl porto. Skicka beställningar via e-post till pren@sef.nu.

Boken om långhorningar

SEF:s fina bok om långhorningar finns fortfarande till salu, och det till det låga priset av 250 kr.

Boken baseras på 57 000 fynd under 200 år av de 118 arterna skalbaggar i familjen Cerambycidae. Datat kommer från 1 400 insektssamlare och från andra publicerade fynd. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt arternas förekomsttrender och åt huruvida deras ökning eller minskning kan härledas till förändringar i markanvändning. Flera nya innovativa metoder har använts för att hantera de troliga fel som uppstår vid studier av museimaterial. I bokens första del presenteras datats och analysernas styrkor och svagheter noggrant. Därefter presenteras varje art med sina populationstrender och förekomster grafiskt. Slutligen sammanfattas de övergripande slutsatserna man kan dra av studien. I ett appendix presenteras också arternas fenologiska data. Boken är skriven på engelska. Klicka här för att läsa reklambladet på engelska.

Boken kan beställas från prenumerationskontoret för 250 kr, inkl porto inom Sverige. Skicka beställningar via e-post till pren@sef.nu.